Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjinä toimii Maatalousyhtymä Laakkonen tämän tietosuoja-selosteen mukaisesti. Rekisteröityjen informoinnin ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen osalta vastuutahona toimii Maatalousyhtymä Laakkonen.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Maatalousyhtymä Laakkonen
Myyntipäällikkö
Satu Korhonen
satu.korhonen@kytaja.fi
Puh. +358 40 545 2419

3. Rekisterin nimi

Talojen ja huoneistojen vuokraukseen ja myynnin hallintaan tarkoitettu rekisteri, jossa rekisteröitynä ovat itse tietonsa antaneet henkilöt.

4. Rekisterin sisältö
Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole
tarpeellisia asiakassuhteen kannalta. Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • markkinointikiellot

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Maatalousyhtymä Laakkonen käyttää henkilötietoja tarjotakseen asiakkailleen parempaa ja yksilöllisempää palvelua koko asiakassuhteen keston ajan. Näihin palveluihin kuuluu pääsääntöisesti Talojen ja huoneistojen vuokraukseen liittyvien asioiden ylläpito.

6. Henkilötietojen Säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Jäsenten ja asiakkaiden tiedot säilytetään pääsääntöisesti asiakassuhteen keston ajan, mutta niiden ajantasaisuutta ja säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään maksimissaan kolme vuotta, ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Entisten asiakkaiden tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin, jolloin entisiä asiakkaita pidetään ns. potentiaalisina asiakkaina.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot poistetaan, mikäli kyseiseen henkilöön ei ole kohdistunut markkinointitoimenpiteitä viimeiseen 12 kuukauteen tai jos henkilö on kieltänyt häneen kohdistuvan suoramarkkinoinnin.

Tietoja voidaan asiakkaan suostumuksella säilyttää toistaiseksi.

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. Henkilötietojen siirtäminen

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä tekee asianmukaisen tietosuojan ja -turvan varmistamiseksi tietosuoja-asetuksen edellyttämän sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.

9. Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita.

10. Rekisteröidyn oikeudet
10.1 Tarkastus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista.

10.2 Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä.

10.3 Oikeus peruttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

10.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

10.5 Oikeuksien käyttäminen

Kaikki tässä selosteessa mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia.

11. Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja suojataan käyttöoikeuksien rajaamisella.

Tietokoneet ja järjestelmät on suojattu palomuureilla ja viruksentorjuntaohjelmistoilla. Toimisto- ja arkistotilat ovat toimiston kiinnioloaikoina lukitut ja hälytysjärjestelmien/vartioinnin piirissä.

Evästeet